Behandeling

Bijna iedereen heeft op een bepaald moment in zijn leven wel eens psychische hulp van buiten af nodig. Dit kan zijn wanneer er problemen zijn op het werk, er een dierbare is verloren of er sprake is van een optelsom van problemen. Hierdoor kunnen psychische klachten ontstaan, waardoor hulp van een psycholoog heel normaal is. Mensen denken vaak ‘ik moet er alleen uit komen’ of ‘zo erg is het allemaal nog niet’ voordat ze hulp inschakelen, terwijl uit onderzoek blijkt dat het vroeg onder ogen zien van psychische klachten en snel starten van psychologische behandeling zeer effectief is.

Gegeneraliseerde Basis GGZ
Een behandeling in de gegeneraliseerde basis GGZ start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Hoe gaat het in zijn werk? 

Naar aanleiding van het intake gesprek zal er gezamenlijk een behandelplan worden opgesteld. In het tweede gesprek zal, indien akkoord, het behandelplan ondertekend worden en gestart worden met de behandeling. In dat plan wordt er gekeken naar de klachten, de omstandigheden en op welke manier hoe hier mee om wordt gegaan (persoonlijke stijl). Ook ervaringen uit het verdere verleden kunnen van belang zijn. In het volgende gesprek wordt besproken wat er aan de klachten gedaan kan worden. Tijdens de behandeling wordt gezamenlijk aan het verhelpen van de klachten gewerkt. Het verloop en resultaat van de behandeling wordt terug gekoppeld naar de huisarts. Gemiddeld zijn vaak niet meer dan 8 gesprekken nodig om klachtenvrij te zijn, mits de klachten niet ernstig zijn. Een behandeling bij de psycholoog duurt tussen de 3 tot 9 maanden. Vanuit de aanvullende verzekering kan het zijn dat er meer behandel gesprekken vergoed worden. Mocht tijdens de behandeling blijken dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is, dan wordt de verwijzing hiervoor geregeld.

Zowel volwassenen als ouderen kunnen zich aanmelden. Bent u ouder dan 18 jaar dan kan u zich aanmelden voor behandel gesprekken.

Naasten

Het betrekken van familie bij het herstel van cliënten in de GGZ is onderdeel van goed hulpverlenersschap. Naasten zijn mensen uit de directe omgeving van personen die zorg (zouden moeten) krijgen vanwege psychische aandoeningen en klachten. Het gaat om partners, ouders, vrienden, (volwassen) kinderen, broers en zussen, buren of collega’s en overige naasten. Zij spelen vaak een belangrijke rol bij de signalering van psychische aandoeningen, (het volhouden van) de behandeling en het leven met de aandoening. Zij worden op een actieve manier betrokken bij de behandeling en regelmatig uitgenodigd. Zij staan als contact persoon op het behandelplan en aan het begin van het behandeltraject wordt besproken dat de cliënt zijn naasten ten alle tijden mag meenemen naar een afspraak.

Behandel aanbod

Er wordt vanuit het eerste gesprek gekeken welke behandeling het beste bij de klachten aansluit, in combinatie met de omstandigheden en de persoonlijke stijl. Dit kan een combinatie van verschillende therapievormen zijn.

U kunt voor de volgende klachten verwezen worden voor diagnostiek en behandeling in de Basis GGZ bij het vermoeden van een DSM-5 diagnose zoals:

  • Stemmingsklachten
  • Angstklachten, dwang en trauma gerelateerde problematiek
  • overspannenheid en werkproblematiek
  • levensfase problematiek (o.a. ouder worden en rouw)
  • Somatoforme klachten en omgaan met chronische aandoeningen
  • (enkelvoudige) Verslavingsproblematiek
  • ADHD

Op deze site staan een aantal van de meest voorkomende klachten beschreven. Heeft u last van andere klachten of staan uw klachten er niet bij? Heeft u twijfels of u met uw klacht bij ons aan het goede adres bent? Neem dan contact met ons op.

Bereikbaarheid van zorg

Op werkdagen tijdens kantoor  kunt u contact opnemen op 0681980574. Buiten de bereikbaarheidstijden van de praktijk kan u altijd contact opnemen met uw huisarts.

Bij aanvang van de behandeling bespreken we wat u denkt nodig te hebben tijdens een terugval of als de klachten toe nemen en staat beschreven in uw terugval preventie plan.

Klachten

Wanneer u vragen of klachten over de behandeling, de rekening of anderen vragen heeft kan contact met ons opnemen op het nummer 06-81980574 of d.m.v. het in vullen van het contactformulier. Problemen zijn vaak gemakkelijk op te lossen wanneer hier gezamenlijk en open over gesproken wordt.

Kwaliteitsstatuut 

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Psycholoog praktijk Herfkens heeft ook een kwaliteitsstatuut en wanneer u dit wilt inzien kunt u hierom verzoeken en wordt het naar u gemaild of kunt u het inzien op de praktijk.

kwaliteitsstatuut

Zorgkaart: Op zorgkaart Nederland worden de cliënt ervaringen gemeten (tijdens en na de behandeling) en kunnen daar worden in gezien. zorgkaartnederland.nl

Therapievormen

We maken o.a. gebruik van Cognitieve gedragstherapie, EMDR, IE, Psychotherapie IPT, ACT, exposure (in vivo, imaginair) en kort durende Schematherapie. De hier onder beschreven therapieën kunnen worden gebruikt binnen de behandeling en het wordt per individu afgestemd welke interventie het meest effectief is (op basis van evidence based medicine) voor diens problematiek en wat de hulpvraag is van de patiënt.

Cognitieve gedragstherapie (CGT): Deze therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, kan eerder angstig, somber of geïrriteerd worden, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.  D.m.v. CGT wordt onderzocht of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met psychische problemen vaak hebben. Er wordt gezocht welke manier van denken passender is. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe iemand handelt. Ook dit bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Deze behandeling is zeer effectief gebleken bij stemmingsklachten, angstklachten, verslavingsproblematiek, trauma gerelateerde klachten, overspannenheid en werkproblematiek, levensfase problematiek en psychosomatoforme klachten. Bijvoorbeeld klachten bij oncologie. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de beste manier om met de gevolgen van kanker om te gaan. Doel van de begeleiding is het evenwicht hervinden. Psychologische begeleiding kan individueel of samen met een partner en kinderen.

EMDR: Dit betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is opgericht om trauma’s te verwerken en angstklachten te behandelen. Deze behandeling is zeer effectief gebleken bij trauma gerelateerde klachten, angstklachten, verslavingsproblematiek en bij stemmingsklachten. Daarnaast wordt deze vaker ingezet als losse interventie naast o.a. CGT of exposure.

Psychotherapie (kortdurend): Dit is een vorm van gesprekstherapie. Het is meer dan ‘gewoon praten’: je leert in psychotherapie onder andere wat je zelf kan doen om je klachten te verminderen en jouw functioneren te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door te oefenen met op een andere manier tegen bepaalde zaken aan te kijken of ander gedrag aan te leren. Of door te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen jou en de mensen in je directe omgeving. Psychotherapie kan je stimuleren onbekende kanten van jezelf te ontdekken en te benutten voor een gezond leven.

Exposure in vivo: Dit betekent letterlijk live blootstelling. Bij exposure in vivo wordt er gevraagd om stapsgewijs je bloot te stellen aan datgene waar je het meest bang voor bent (zoals o.a. spinnen, honden, liften, overgeven en lichamelijke sensaties). Deze behandeling is zeer effectief gebleken bij angstklachten en verslavingsproblematiek.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van ambulante depressieve patiënten. Deze behandeling is zeer effectief gebleken bij stemmingsklachten.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT – spreek uit als één woord) is een vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Daarom leren mensen bij ACT om; bewust te  handelen naar hun waarden, en zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.

Inzicht gevende gesprekken gericht op de persoonlijke stijl (hoe er met een heftige/vervelende gebeurtenis wordt omgegaan), communicatie stijl (bij relatie therapie). Daarnaast is er de mogelijkheid voor assertiviteitstraining. Deze training geeft handvatten hoe je o.a. kan leren; beter je grenzen aan te geven, voor jezelf op te komen, nee kan leren zeggen en je wensen leert uit te spreken.

Online zelfhulp en Blended behandeling

Vanaf heden is er ook Internetbehandeling mogelijk. Het gaat om het programma karify , een programma dat diverse modules voor verschillende klachten biedt. Deze manier van behandeling wordt ter ondersteuning en aanvulling binnen een reguliere behandeling aangeboden. Samen met uw behandelaar bepaalt u of en hoe we deze behandeling in zullen gaan zetten. Voor vragen kunt u ons hierover benaderen per telefoon of mail.

Het blended werken is als volgt opgebouwd: eerst zal er een intake gesprek plaats vinden en aansluitend zullen reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone. De precieze frequentie zal per individu besproken worden bij aanvang van de behandeling.

Mirro biedt websites met online zelfhulp; gratis en anoniem. Op de sites kan je geheel zelfstandig aan de slag om te leren klachten te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.  klik hier